HZSU logo

Obavijest samostalnim umjetnicima - potpore Grada Zagreba

28. prosinac 2020.

Poštovane umjetnice i poštovani umjetnici,

Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19) objavljen je 24. prosinca 2020.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU), kojima je priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: samostalni umjetnici).

Iznos pojedinačne potpore koja će se dodijeliti na temelju ovog javnog poziva je 5.000,00 kuna bruto.

Potporu može ostvariti samostalni umjetnik koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba (minimalno 1 godinu prije dana  

    objave poziva);

b) ima priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz

    sredstava proračuna Republike Hrvatske najkasnije do 1. prosinca 2020.;

c) ne prima dohodak od nesamostalnog rada;

d) nije dioničar trgovačkog društva ili vlasnik udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva

   ili vlasnik obrta;

e) nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu.

Prijave se podnose na odgovarajućem obrascu (Prijavnica) sa sljedećim prilozima:

1. uvjerenje o prebivalištu ili boravištu na području grada Zagreba (minimalno 1 godinu prije

   dana objave Javnog poziva), ne starije od 30 dana od dana objave ovog poziva,

2. preslika osobne iskaznice,

3. potvrda Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU) o profesionalnom obavljanju

    samostalne umjetničke djelatnosti, započeto najkasnije do 1. prosinca 2020. (Napomena:

   HZSU će vam na vaše traženje e-mailom dostaviti predmetnu potvrdu),

4. preslika potvrde nadležne porezne uprave Ministarstva financija iz koje je vidljivo

    nepostojanje poreznog duga, ne starije od 30 dana od dana objave ovog poziva,

5. preslika potvrde banke o otvorenom žiro računu,

6. vlastoručno potpisana izjava da prijavitelj ne prima dohodak od nesamostalnog rada, da nije

   redovni student ili umirovljenik, da nije dioničar trgovačkog društva ili vlasnik udjela u   

   temeljnom kapitalu trgovačkog društva ili vlasnik obrta, da nema dugovanja prema   

   proračunu Grada Zagreba (prilog 1 uz Prijavnicu),

7. vlastoručno potpisani obrazac primatelja drugog dohotka (prilog 2 uz Prijavnicu).

Pisane prijave na ovaj javni poziv podnose se s priloženom dokumentacijom putem elektroničke pošte na adresu: samostalniumjetnici@zagreb.hr, a iznimno u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora samostalnim umjetnicima - ne otvarati“ poštom ili neposredno u pisarnicu na adresu: Gradski ured za kulturu, Draškovićeva 25, 10000 Zagreb, u uredovno vrijeme ureda.

Rok za podnošenje prijave je 20 dana od objave poziva, a prijave se podnose do 13. siječnja 2021.

Gradonačelnik odlučuje o dodjeli potpora zaključkom o utvrđivanju liste korisnika potpora na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka dodjele potpore (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Nepravodobne i nepotpune prijave će se odbaciti, a prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno javnom pozivu će se odbiti.

Odluku o odbacivanju odnosno odbijanju prijava donosi Povjerenstvo.

Na odluku Povjerenstva može se podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi gradonačelniku, u pisanom obliku, putem Gradskog ureda za kulturu, u roku 8 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

Lista korisnika potpora objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba, a bit će objavljena i na internetskoj stranici HZSU-a.

Gradski ured za kulturu će izvršiti provjeru nepostojanja duga podnositelja s osnove potraživanja Grada Zagreba putem Gradskog ureda za financije, a prema potrebi će izvršiti provjeru drugih dostavljenih podataka od nadležnih tijela.

Prijavnicu za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/kultura/2020%20Prijavnica%20samostalni.docx

Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom objavljen je i na internetskoj stranici HZSU-a, poveznica: Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom S... / Aktualno / Glavna navigacija / Struktura WEB-a / Naslovna - hr.HZSU.hr

S osobitim poštovanjem,  

Stručna služba HZSU-a