HZSU logo

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

3. siječanj 2018.

Izvješćujemo Vas da je u Narodnim novinama broj: 128/2017 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima, link https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_128_2920.html.

U istome je objavljeno sljedeće, citiramo:

Članak 47. 

Iza članka 235. dodaje se članak 235.a koji glasi:

»Članak 235.a 

(1) Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi naknade za isporučeno umjetničko djelo, a koje se isplaćuju samostalnim umjetnicima kojima se, prema posebnom propisu, doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, ne podliježu obvezi doprinosa, sukladno članku 211. Zakona.

(2) Radi primjene iznimke isplatitelj primitka mora osigurati dokaz. Dokaz jeste prethodno isplati sklopljen ugovor s isporučiteljem odnosno od strane isporučitelja izdan račun na kojemu je naznačeno da se radi o umjetničkom djelu i uz to odgovarajuća isprava mjerodavne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije kojom se potvrđuje da je predmet isporuke umjetničko djelo kao i dokaz o statusu u osiguranju koje izdaje ministarstvo mjerodavno za kulturu ili drugo tijelo ovlašteno od toga ministarstva. Dokaz o statusu u osiguranju ne smije biti stariji od šest mjeseci.«.

Napomena:

Dokaz o statusu u osiguranju je Potvrda koju izdaje Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika kao tijelo ovlašteno od Ministarstva kulture Republike Hrvatske.