HZSU logo

O nama

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika je udruga samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost. Skraćeni naziv udruge je HZSU.

HZSU je utemeljena 1965. godine.

HZSU ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima.
HZSU je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. 

Djelovanje HZSU-a je javno. HZSU je neprofitna pravna osoba.

HZSU je udruga samostalnih umjetnika koji djeluju na sljedećim područjima umjetničkog stvaralaštva:

a) filmsko stvaralaštvo 
b) glazbeno stvaralaštvo
c) književno stvaralaštvo
d) likovno stvaralaštvo i
e) scensko stvaralaštvo

Ciljevi HZSU-a su poticanje i promicanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva i javnog djelovanja, uz ostvarivanje i zastupanje zajedničkih interesa samostalnih umjetnika te zaštitu njihovih prava. 

Članovi HZSU-a upravljaju HZSU-om putem svojih predstavnika u tijelima udruge. 

Tijela HZSU-a su: 

Skupština
Upravni odbor
Predsjednik

Samostalni umjetnik u članstvu HZSU-a ima sljedeća prava:

a) predlagati i birati predstavnike u tijela HZSU-a po područjima umjetničkog stvaralaštva
b) biti izabrani predstavnik u tijelima HZSU-a
c) upravljati HZSU-om preko svojih izabranih predstavnika 
d) unapređivati mjere koje imaju za cilj poboljšanje profesionalnog obavljanja samostalne umjetničke djelatnosti
e) uplata obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske
f) kontinuirano informiranje o donesenim, izmijenjenim ili dopunjenim normativnim aktima u vezi s obavljanjem profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti i
g) predlagati izmjene i dopune akata HZSU-a 

Samostalni umjetnik u članstvu HZSU-a ima sljedeće obveze:

a) pridržavati se odredbi Statuta, odluka i zaključaka tijela HZSU-a
b) štititi ugled HZSU-a i
c) plaćati godišnju članarinu 

Priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Članovi HZSU-a su umjetnici kojima je Stručno povjerenstvo za priznavanje prava samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo), uz naknadno odobrenje ministra nadležnog za kulturu, priznalo pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, na temelju Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“, broj: 43/1996 i 44/1996) i Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 91/2015 i 26/2021). 

Zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa podnosi se Stručnom povjerenstvu, pri HZSU-u, u vremenu od 1. do 15. ožujka tekuće godine.

Stručno povjerenstvo se sastoji od pet članova.

Članove Stručnih povjerenstava i njihove zamjenike imenuju:

1. Ministarstvo nadležno za poslove kulture:

jednog predstavnika-člana i jednog zamjenika člana

2. HZSU:

jednog predstavnika-člana i jednog zamjenika člana i

3. Umjetničke strukovne udruge:

tri predstavnika-člana i tri zamjenika člana, od kojih je najmanje jedan samostalni umjetnik što ga kao predstavnika iz reda svojih članova umjetnika imenuje umjetnička strukovna udruga iz čijeg je područja djelovanja podnositelj zahtjeva.