HZSU logo

O nama

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika je udruga samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost. Skraćeni naziv udruge je HZSU.
HZSU je utemeljena 1965. godine.
HZSU je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, te ima svojstvo pravne osobe. Djelovanje HZSU-a je javno. HZSU je neprofitna organizacija.

Zadaća HZSU-a je poticanje i promicanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva i javnog djelovanja, uz ostvarivanje i zastupanje zajedničkih interesa samostalnih umjetnika te zaštita njihovih prava u obavljanju profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti Članovi HZSU-a upravljaju udrugom putem svojih predstavnika u tijelima udruge. HZSU ima slijedeća tijela: 

Skupštinu
Upravni odbor
Predsjednika

 

Članstvom u HZSU stječete pravo na:

 • uplatu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske
 • predlaganje predstavnika u tijela HZSU-a po područjima umjetničkog stvaralaštva
 • sudjelovanje u radu udruge preko svojih izabranih predstavnika
 • predlaganje mjera koje imaju za cilj poboljšanje profesionalnog i životnog standarda umjetnika
 • predlaganje izmjena i dopuna općih akata HZSU-a i ostalih akata koji su u svezi sa profesionalnim obavljanjem umjetničke djelatnosti
 • potvrdu dokaza o profesionalnom bavljenju samostalnom umjetničkom djelatnošću
 • dobivanje uputa u svezi sa primjenom zakonskih odredbi na obavljanje profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti

Članstvom u HZSU imate obvezu:

 • kontinuiranog i profesionalnog obavljanja umjetničke djelatnosti
 • da vam je umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje jedino i osnovno zanimanje
 • revizije statusa samostalnog umjetnika prema kriterijima predviđenim pravilnikom
 • obavljanja samostalne umjetničke djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima
 • štititi ugled HZSU-a i ugled profesionalnog samostalnog umjetnika
 • plaćanja godišnje članarine u HZSU

Kako postati članom HZSU-a i steći pravo na uplatu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Samostalni umjetnik na temelju svoga umjetničkog rada ima pravo postati članom HZSU-a te podnijeti zahtjev da mu se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaćaju iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, ukoliko udovoljava kriterijima iz Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

 

Zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa podnosi se Stručnom povjerenstvu, putem Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, u vremenu od 01. do 15. ožujka tekuće godine.

Zahtjev rješava Stručno povjerenstvo, uz naknadno odobrenje ministra kulture.
Stručno povjerenstvo razmatra umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje podnositelja zahtjeva tijekom posljednjih pet godina.
Stručno povjerenstvo ima pet članova.

Članove Stručnih povjerenstava i njihove zamjenike imenuju:

1. Ministarstvo nadležno za poslove kulture:

jednog predstavnika-člana i jednog zamjenika člana

2. HZSU:

jednog predstavnika-člana i jednog zamjenika člana i

3. Umjetničke strukovne udruge:

tri predstavnika-člana i tri zamjenika člana, od kojih je najmanje jedan samostalni umjetnik što ga kao predstavnika iz reda svojih članova umjetnika imenuje umjetnička strukovna udruga iz čijeg je područja djelovanja podnositelj zahtjeva