HZSU logo

Skupština

Skupština je najviše tijelo HZSU-a. Skupštinu čine po šest predstavnika svakog područja umjetničkog stvaralaštva:

  • filmsko stvaralaštvo
  • glazbeno stvaralaštvo
  • književno stvaralaštvo
  • likovno stvaralaštvo
  • scensko stvaralaštvo

Područje umjetničkog stvaralaštva koje ima više od 200 samostalnih umjetnika imenuje još dva predstavnika u Skupštinu.

Nakon provedenih izbora predstavnika u tijela upravljanja HZSU-a, izabrani su članovi Skupštine, u sljedećem sastavu:

 

FILMSKO STVARALAŠTVO

 

R. br. Prezime i ime
1. DELIĆ MARIO
2. SUTLAR TOMISLAV
3. MIRKOVIĆ IGOR
4. MARGETIĆ ZORAN
5. FILAKOVITY ISTVAN
6. PETRANOVIĆ SILVIJE

 

 

GLAZBENO STVARALAŠTVO

 

R. br. Prezime i ime
 1. KAPLOWITZ DANIJELA
  2.  IGREC MARIO
  3.  DUMANČIĆ DENIS
   4.  ŠERIĆ ALJOŠA
   5.  ANTONIAZZO NATAŠA
  6. TRALIĆ LUKA
   7.  BARIĆ ANABELA
  8. MAĐOR-BOŽINOVIĆ STIPE

 

 

KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO

 

R. br. Prezime i ime
1. CINDRIĆ KARMELA
2. PENTIĆ VUKAŠINOVIĆ VIŠNJA
3. RAJKI IGOR
4. KOVAČEVIĆ HRVOJE
5. TRDAK DEAN
6. PERIĆ BORIS

 

 

LIKOVNO STVARALAŠTVO

 

R. br. Prezime i ime
     1. MARUŠIĆ IVAN
     2. SORIĆ SVEN
     3.  CAVAR LANA
     4.  MORIĆ ŠITUM TEA
     5.  KARADŽIĆ DINA
     6.  SLOBODNJAK PETRA
     7.  SEVŠEK ANTUN
     8.  PEGAN BAĆE IVANA

 

 

SCENSKO STVARALAŠTVO

 

R. br. Prezime i ime
     1. PREGRAD SONJA
     2. ZALAR HRVOJE
     3.  VALENTIĆ PETRA
     4.  VILENICA ANA
     5.  MEDAKOVIĆ STEPINAC MIRNA
     6.  MUJIĆ LEO
     7.  OŽEGOVIĆ IVAN
     8.  GOJAK BAJT LANA

 

Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

Redovitu i Izbornu skupštinu saziva Upravni odbor.

Redovita skupština HZSU-a saziva se najmanje jednom godišnje.

Izborna skupština HZSU-a saziva se svake četiri godine.

Izvanrednu skupštinu HZSU-a saziva Upravni odbor ako to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna polovica članova Skupštine ili kada to Upravni odbor smatra potrebnim.

Ako Upravni odbor ne sazove Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva predlagača, sjednicu mogu sazvati sami predlagači.

Skupština se saziva pisanim ili elektroničkim pozivom s naznakom dnevnoga reda, najkasnije pet dana prije održavanja Skupštine.

Skupština HZSU-a obavlja slijedeće poslove:

a) usvaja statut i njegove izmjene i dopune
b) bira i razrješava članove Upravnog odbora 
c) usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
d) usvaja godišnje financijsko izvješće
e) usvaja plan rada za sljedeću kalendarsku godinu
f) usvaja financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
g) donosi Poslovnik o svome radu
h) odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, međunarodne organizacije i druge oblike povezivanja 
i) odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
j) donosi odluku o statusnim promjenama HZSU-a
k) odlučuje o prestanku postojanja HZSU-a i raspodjeli preostale imovine i
l) razmatra sva ostala pitanja značajna za HZSU i samostalne umjetnike

Sjednicama Skupštine predsjeda predsjedatelj.

Predsjedatelj Skupštine je predsjednik HZSU-a, odnosno osoba koju bira Skupština na svome zasjedanju, javnim glasanjem, iz redova nazočnih članova. 

Predsjedatelj Skupštine za svoj rad odgovara Skupštini.

Rad Skupštine vodi se prema Poslovniku o radu Skupštine koji Skupština usvaja na zasjedanju.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Ako u zakazano vrijeme na sjednici Skupštine nije nazočan propisan broj članova, sjednica se odgađa za pola sata te tada Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja članova Skupštine. 

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.