HZSU logo

Skupština

Skupština je najviše tijelo HZSU-a. Skupštinu čine po šest (6) predstavnika svakog područja umjetničkog stvaralaštva:

 • filmsko stvaralaštvo
 • glazbeno stvaralaštvo
 • književno stvaralaštvo
 • likovno stvaralaštvo
 • scensko stvaralaštvo

Područje umjetničkog stvaralaštva koje ima više od 200 samostalnih umjetnika, na svakih daljnjih 200 samostalnih umjetnika imenuje još po dva predstavnika u Skupštinu. Članovi Skupštine biraju se na četiri (4) godine.

Skupština HZSU-a obavlja slijedeće poslove:

 • utvrđuje poslovnu politiku te odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama HZSU-a
 • donosi Statut
 • imenuje i razrješuje članove Upravnog odbora;
 • donosi poslovnik o svome radu
 • razmatra sva ostala pitanja od značaja za samostalne umjetnike

Skupština HZSU-a saziva se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva predsjednik HZSU-a temeljem odluke Upravnog odbora. 
Skupština se može sazvati i onda ako to u pisanom obliku zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine. 
Sjednica Skupštine saziva se pismenim putem s naznakom dnevnog reda, najkasnije pet ( 5 ) dana prije održavanja Skupštine.

Članu Skupštine može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

 • opozivom, ako to zatraži u pismenom obliku više od polovice članova umjetničkog područja koje on predstavlja
 • prestankom članstva u HZSU
 • na osobni zahtjev

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojem je prestao mandat, na jedan od načina iz prethodnog stavka. Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine. 
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. 
Sjednicama Skupštine predsjeda predsjedatelj. 
Predsjedatelja bira Skupština na svome zasjedanju, javnim glasovanjem, iz redova nazočnih članova. Predsjedatelj Skupštine za svoj rad odgovara Skupštini.