HZSU logo

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo HZSU-a. Upravni odbor HZSU-a ima pet (5) članova. 
Upravni odbor HZSU-a čine po jedan (1) predstavnik iz svakog područja umjetničkog stvaralaštva. 
Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini HZSU-a. 
Predsjednik HZSU-a ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

 

Upravni odbor obavlja slijedeće poslove između zasjedanja Skupštine:

 • donosi odluku o sazivanju i održavanju sjednice Skupštine, predlaže dnevni red i tekstove o kojima Skupština raspravlja
 • izvršava odluke i zaključke Skupštine
 • utvrđuje način izbora predstavnika po područjima umjetničkog stvaralaštva, za članove Skupštine
 • podnosi Skupštini izvješće o radu HZSU-a
 • izvješćuje članove Skupštine o visini financijskih sredstava izdvojenih iz proračuna Republike Hrvatske za uplatu doprinosa samostalnih umjetnika, kojima je to pravo priznato temeljem Pravilnika
 • razmatra i usvaja financijsko poslovanje, te donosi financijski plan HZSU-a
 • imenuje predstavnika HZSU-a u Stručno povjerenstvo
 • utvrđuje prijedlog Statuta
 • donosi opće akte HZSU-a
 • donosi odluku o visini članarine članova HZSU-a
 • predlaže imenovanje počasnih članova
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština

Upravni odbor može po potrebi osnivati i imenovati povremena radna tijela (komisije, povjerenstva, i sl.) radi razmatranja posebnih pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga. 
Upravni odbor može pravovaljano donositi odluke ako je sjednici nazočno više od polovice članova. 
Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova. 
Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, a može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem. 
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

Članu Upravnog odbora može prestati mandat I prije isteka vremena na koje je izabran:

 • opozivom od Skupštine
 • opozivom od predstavnika područja umjetničkog stvaralaštva koje zastupa
 • prestankom članstva u HZSU
 • na osobni zahtjev

 

Na Izbornoj Skupštini Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU), održanoj 19.12.2018., izabrani su članovi i zamjenici članova Upravnog odbora HZSU-a, u sljedećem sastavu:

 

Članovi Upravnog odbora:

 

 1. Silvije Petranović  - predstavnik iz područja filmskog stvaralaštva;
 2. Zdravko Šljivac - predstavnik iz područja glazbenog stvaralaštva;
 3. Hrvoje Kovačević - predstavnik iz područja književnog stvaralaštva;
 4. Rea Boschi Razić - predstavnica iz područja likovnog stvaralaštva;
 5. Lana Gojak - predstavnica iz područja scenskog stvaralaštva.

 

Zamjenici članova Upravnog odbora:

 

 1. Istvan Filakovity - predstavnik iz područja filmskog stvaralaštva;
 2. Marija Husar Rimac - predstavnica iz područja glazbenog stvaralaštva;
 3. Sanja Lovrenčić - predstavnica iz područja književnog stvaralaštva;
 4. Iva Körbler - predstavnica iz područja likovnog stvaralaštva;
 5. Hrvoje Zalar - predstavnik iz područja scenskog stvaralaštva.

 

Na Konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora HZSU-a, održanoj 28.12.2018., Upravni odbor HZSU-a je imenovao:

 

 1. Hrvoja Kovačevića, za predsjednika Upravnog odbora HZSU-a,
 2. Silvija Petranovića, za zamjenika predsjednika Upravnog odbora HZSU-a.

 

Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik HZSU-a.

 

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora ujedno je i zamjenik predsjednika HZSU-a.

 

Članovi i zamjenici članova Upravnog odbora imenovani su na mandat od 4 godine.