HZSU logo

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo HZSU-a. 

Upravni odbor HZSU-a ima pet članova i pet zamjenika članova. 

Upravni odbor HZSU-a čine po jedan predstavnik i jedan zamjenik predstavnika iz svakog područja umjetničkog stvaralaštva. 

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini HZSU-a. 

Predsjednik HZSU-a ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove između zasjedanja Skupštine:

 • donosi odluku o sazivanju i održavanju sjednice Skupštine 
 • predlaže dnevni red Skupštine 
 • izvršava odluke i zaključke Skupštine 
 • podnosi Skupštini izvješće o radu HZSU-a
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu, prijedlog godišnjeg financijskog izvješća te izvješćuje Skupštinu o visini financijskih sredstava izdvojenih iz proračuna Republike Hrvatske za uplatu obveznih doprinosa samostalnih umjetnika
 • imenuje upravitelja HZSU-a 
 • bira predsjednika i njegova zamjenika, od imenovanih članova Upravnog odbora 
 • imenuje predstavnika HZSU-a u Stručno povjerenstvo za priznavanje prava samostalnih umjetnika
 • predlaže kandidate za tijela upravljanja HZSU-a
 • utvrđuje prijedlog statuta
 • donosi opće akte HZSU-a
 • donosi odluku o visini članarine 
 • donosi odluku o visini naknade za radna tijela
 • imenuje počasne članove
 • imenuje i opoziva likvidatora i
 • obavlja i druge poslove značajne za HZSU i samostalne umjetnike

Upravni odbor može po potrebi osnivati i imenovati povremena radna tijela (povjerenstva, komisije i sl.) radi razmatranja posebnih pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihova djelokruga. 

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik HZSU-a.

Upravni odbor može pravovaljano donositi odluke ako je sjednici nazočno više od polovice članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasanjem, a može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasanjem.

Na Izbornoj Skupštini HZSU-a, izabrani su članovi i zamjenici članova Upravnog odbora, u sljedećem sastavu:

Članovi Upravnog odbora:

 1. Silvije Petranović  - predstavnik filmskog područja umjetničkog stvaralaštva;
 2. Nikša Bratoš - predstavnik glazbenog područja umjetničkog stvaralaštva;
 3. Hrvoje Kovačević - predstavnik književnog područja umjetničkog stvaralaštva;
 4. Rea Boschi - predstavnica likovnog područja umjetničkog stvaralaštva;
 5. Lana Gojak Bajt - predstavnica scenskog područja umjetničkog stvaralaštva.

Zamjenici članova Upravnog odbora:

 1. Igor Mirković - predstavnik filmskog područja umjetničkog stvaralaštva;
 2. Nataša Antoniazzo - predstavnica glazbenog područja umjetničkog stvaralaštva;
 3. Igor Ružić - predstavnik književnog područja umjetničkog stvaralaštva;
 4. Ivan Marušić - predstavnik likovnog područja umjetničkog stvaralaštva;
 5. Mirna Medaković Stepinac - predstavnica scenskog područja umjetničkog stvaralaštva.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Na sjednici Upravnog odbora HZSU-a, Upravni odbor imenovao je:

 1. Hrvoja Kovačevića, za predsjednika Upravnog odbora HZSU-a,
 2. Silvija Petranovića, za zamjenika predsjednika Upravnog odbora HZSU-a.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje dvije godine.  

Nakon isteka mandata, predsjednik i zamjenik predsjednika mogu biti ponovno birani.